تازه ترین شماره «نقد کتاب علوم اجتماعی» منتشر شد

شماره نهم فصلنامه «نقد کتاب علوم اجتماعی» به سردبیری محمدرضا رسولی ویژه بهار ۱۳۹۵ منتشر شد. نقدپژوهی، نقد شفاهی، نقد تالیف، نقد ترجمه، نقد لاتین، نقد آثار پیشین،  زاویه، شایسته…