آیا می توانیم مرجع تقلید خود را عوض کنیم؟

تغییر مرجع تقلید بدون ملاحظه احکام آن و به عبارتی دیگر بدون دلیل نباید انجام شود و مطابق احکام، مرجع تقلید را باید شناسایی نمود و این طور نیست که…