منو دسته‌بندی
جست‌وجو

چرایی و چگونگی «جام بلای الهی»…

??  قرآن مي فرمايد هر بلا و مصيبتي كه به سر شما مي آيد مسبب آن خودتان و گناهتان هست اين را با توجه به اين شعر كه هر كه…