45 میلیون برده در جهان مدرن کنونی!!

خبرگزاری فرانسه نوشت هم اکنون دستکم ۴۵ میلیون برده در جهان در شرایط وخیمی روزگار می گذرانند. براساس جدیدترین گزارش شاخص برده داری جهانی Global Slavery Index در سال ۲۰۱۶،…