منو دسته‌بندی

تشدید ناآرامی‌ها در عراق؛ آبی که به آسیاب داعش و حامیانش می‌رود

سیاستمداران عراقی از نمایندگان پارلمان گرفته تا رهبران برخی جریان‌های این کشور با اقدامات تحریک آمیز خود خواسته یا ناخواسته موجب بهره‌برداری تکفیریها و حامیانشان از ناآرامی‌های اخیر شده‌اند. در…