فضای آکادمیک معاصر به احیای تفکر صدرایی نیاز ندارد!!

یکم خردادماه، به نام بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین، ملاصدرا نامگذرای شده است. فیلسوفی که حکمتش به نام «متعالیه» مشهور است. یحیی یثربی، استاد پیشکسوت فلسفه و عرفان اسلامی اعتقاد دارد، جامعه…