ببینید؛ تصاویری نادر از «پشت صحنه واتیکان»

0

گاردین برای اینکه بتواند عکاس خود را به درون واتیکان برساند، دو ماه تمام با مسئولان این نهاد مذهبی کاتولیک ها نامه نگاری کرد. گاردین نهایتا توانست با رعایت همه جوانب مذهبی و امنیتی کریستین سینیبالدی عکاس خود را به واتیکان برساند تا او بتواند از بازمانده سنت های هزاران ساله در این شهر مرموز عکاسی کند.

می توان به جرات گفت کسی پیش از سینیبالدی نتوانسته بود اینقدر به واتیکان، زندگی و آیین های آدم های آن نزدیک شود واین تنها به خاطر اعتبار جهانی گاردین به دست آمده بود. او در واقع تصاویری ازواتیکان ثبت کرده که پیش از این کسی موفق به انجام و یا دیدن آن نشده است.

این عکاس ایتالیایی درحقیقت در یکی از مهمترین سالهای مسیحیان به نام یوبیل که هر دو دهه یک بار رخ می دهد در این مراسم شرکت کرد. یوبیل سال پایانی در هفتمین دوره سیکلهای شمیتا است که بر اساس کتاب مقدس تاثیر مهمی در مالکیت در سرزمین فلسطین داشته است. بر اساس کتاب لاویان اسیران و بردگان آزاد می شدند، بدهیها بخشیده م یشد و بخشش خدا خود را نشان می داد.

واتیکان از  ۱۳ دسامبر سال گذشته، بنا به سنت ۷۰۰ سالۀ کلیسای کاتولیک به مدت کمی کمتر از یک سال سنت بخشایش خود را شامل حال گناهکاران نمود.

ارسال نظر

84 + = 91