فرم ارتباط مستقیم با تولیت حوزه علمیه حضرت ابوطالب

در صورتیکه می خواهید مطلبی را به طور مستقیم با تولیت حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام بیان نمایید از فرم زیر استفاده کنید.