منو دسته‌بندی
جست‌وجو
دکتر محمود سریع القلم,معمّای تحلیل

معمّای تحلیل! / یادداشت دکتر محمود سریع القلم

تا به‌حال فرصت کرده‌اید فکر کنید چرا کشورهای شرق آسیا در آرامش، کار و زندگی می‌کنند؟ هم در داخل به تفاهم رسیده‌اند و هم با محیط خارجی. آن‌ها کدام راه…