منو دسته‌بندی
جست‌وجو

دوره سیری در دستگاه نظری مارکس برگزار می شود

دوره «سیری در دستگاه نظری مارکس» به نسبت ارتباط جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تفسیری با تدریس حسین ابوالحسن تنهایی برگزار می شود. این دوره در ۸ جلسه دوساعته…