فهرست : تحلیل ها

0

برنامه هدفمند فدرال «تقویت اتحاد اقوام روسیه و توسعه قومی فرهنگی اقوام روسیه (2020-2014)» در سال 2016 به ابتکار وزارت سیاست اقوام جمهوری داغستان برگزار…بیشتر