لیست واریز وجوهات

نام ونام خانوادگیموضوع واریزمبلغ واریزی(ریال)توضیحاتموقوفات
اصلانیخمس1000000آیت الله خامنه ای
صادقیخمس20000000آیت الله خامنه ای
عبداللهیانخمس870000آیت الله وحید خراسانی
آخوندیخمس1500000آیت الله خامنه ای
بخش آبادیخمس800000آیت الله خامنه ای
خانم ثبوتیخمس20000000آیت الله مکارم شیرازی
خانم بزرگیخمس15000000آیت الله خامنه ای
خانم ابراهیمیخمس20000000آیت الله خامنه ای